HEEFT U DE EED ENERGIE-AUDIT OP TIJD INGEDIEND?

Algemeen
HEEFT U DE EED ENERGIE-AUDIT OP TIJD INGEDIEND?

De overheid verlangt van ons dat we bewust met energie omgaan. Om dit te stimuleren wordt van bepaalde grote bedrijven geëist dat zij verslagen inleveren met daarin informatie over hun energieverbruik. Eén van die verslagen is de vierjaarlijkse EED Energie-audit. Dit verslag dient inzicht te geven in de energiestromen van bedrijven. Daarnaast moeten de mogelijke besparingen en de te verwachten effecten beschreven worden.

De deadline voor het indienen van de EED Energie-audit is inmiddels verstreken. Bent u auditplichtig, maar heeft u uw verslag nog niet ingediend? Of weet u niet zeker of u auditplichtig bent? Met dit artikel helpen wij u verder.

Deze bedrijven hebben een auditverplichting

Grote bedrijven zijn verplicht een EED Energie-audit uit te voeren. Er is sprake van een verplichting als uw onderneming of instelling met economische activiteit:

  • 250 fte of meer heeft (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen) of;
  • een jaaromzet van meer dan €50 miljoen heeft én;
  • een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen).

De vrijstelling voor bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten is komen te vervallen, omdat de convenanten aflopen. Deze bedrijven zijn dus ook verplicht het verslag in te dienen.

Via de Wetchecker energiebesparing controleert u in een aantal eenvoudige stappen of uw onderneming EED Energie-auditplichtig is.

Verplichte inhoud

Het auditverslag beschrijft de energiestromen van uw bedrijf en de energiebesparende maatregelen die u de komende 4 jaar neemt. Om het u iets gemakkelijker te maken heeft de RVO een sjabloon, het Sjabloon Energie-auditverslag EED, ontworpen. Dit sjabloon kunt u gebruiken bij het opstellen van het verslag. Dit is niet vereist. Maakt u geen gebruik van het sjabloon, zorg dan dat alle verplichte informatie in het verslag staat.

Het opstellen van het auditverslag is een tijdrovende klus en vraagt om de nodige kennis. Wilt u zeker weten dat het verslag naar behoren wordt ingediend, dan kunt u een energieadviseur inschakelen.

Krijg meer inzicht in toekomstige mogelijkheden

Verduurzaming is een belangrijk punt op de agenda van de EU. Om de klimaatveranderingen tegen te gaan, moet de hoeveelheid COdie we uitstoten drastisch verminderen. Om dit te waarborgen worden steeds strengere eisen gesteld aan bedrijven.

Door het auditverslag op te stellen, krijgt u inzicht in alle energiestromen van uw onderneming. U krijgt een duidelijk beeld van de energiebesparende opties die mogelijk zijn en welke effecten die hebben. Dit kan uiteindelijk helpen om betere beslissingen te maken op het gebied van verduurzaming.

 U heeft de deadline gemist: wat nu?

De deadline voor het indienen van het EED Energie-auditverslag is op 31 december 2020 verstreken. Bedrijven die niet op tijd waren, lopen het risico een boete te krijgen. Heeft u een auditplicht, maar het verslag nog niet ingediend? Dan is het zaak om zo snel mogelijk in actie te komen. U kunt ervoor kiezen om de EED Energie-audit zelf in te dienen of om een van onze energieadviseurs in te schakelen.

Wilt u van dit aanbod gebruikmaken of heeft u vragen over de EED Energie-audit, neem dan contact op via uw accountmanager of service@enpron.nl.